Living. Data.

simply. done.

Shkatërrimi i të dhënave dhe dokumenteve

Mbrojtja e asaj që është e rëndësishme.

 
Çdo kompani punon me të dhëna sensitive. Shkatërrimi i sigurtë dhe në përputhje me ligjin i tyre është po aq i rëndësishëm sa edhe trajtimi i tyre në konfidencialitet. Këtu përfshihen dokumente letër dhe bartës të të dhënave elektronike.

Mbrojtja e të dhënave, siguria e procesit, përputhja me periudhat ligjore të ruajtjes - të përditësuarit e vazhdueshëm të këtyre njohurive dhe veprimeve të shoqëruara me to konsumon risurse të cilat do të ishte më mirë të përdoreshin në mënyra të tjera. Ne duam t'ju vëmë në dispozicion ekspertizën tonë, si për shembull lidhur me zbatimin e saktë të kërkesave të Rregullores Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR).

Është detyra jonë t'ju sigurojmë që askush nuk do të ketë as edhe mundësinë më të vogël për të patur qasje të padëshiruar në të dhënat tuaja. Ne e marrim shumë seriozisht këtë përgjegjësi. Ne aplikojmë standarde të larta sigurie në çdo hap të procesit të shkatërrimit. Materiali i të dhënave shkatërrohet në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 9887 Datë 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" dhe DIN 66399, jo më vonë se 24 orë pas dorëzimit tek ne - dhe ne e konfirmojmë këtë duke ju dorëzuar certifikatën përkatëse.

I gjithë operacioni kontrollohet gjithashtu rregullisht nga menaxherët e jashtëm të cilësisë dhe certifikohet në përputhje me ISO 9001: 2015.

Nëse plotësohen kushtet teknike, të gjitha materialet gjithashtu riciklohen si materiale sekondare industriale.

Ju na mbikëqyrni

REISSWOLF mban përgjegjësi për materialet konfidenciale që nga momenti i marrjes në dorëzim të tyre, e deri në momentin e shkatërrimit. Mjetet tona të sigurta pasi marrin në ngarkim materialet konfidenciale i transportojnë dhe i depozitojnë ato në mjediset tona të sigurisë së lartë.

Mjediset tona janë të monitoruara me sistem video-mbikëqyrje CCTV - 24 orë në ditë, për 7 ditë të javës. Të gjitha shkatërrimet kryhen, regjistrohen dhe vëzhgohen në përputhje me standardet e procedurave të certifikimit ISO 9001.

Një punonjës, i përcaktuar nga klienti, është i pranishëm gjatë të gjithë procesit të shkatërrimit, i vetmi moment ky kur REISSWOLF hap kontenierët me materialet që do të shkatërrohen.


Përfitimet për ju

  • Zinxhir i mbyllur i sigurisë që nga marrja në dorëzim e deri në shkatërrimin e çertifikuar në përputhje me Legjislacionin për Mbrojtjen e të Dhënave dhe DIN 66399.

  • Këshillim gjithëpërfshirës, nga personeli ynë me përvojë, për mbrojtjen e të dhënave.

  • Kontenierët specialë të madhësive të ndryshme REISSWOLF e.l.sy. me sistem kyçje me autorizim individual dhe regjistrim automatik të çdo lëvizjeje, për siguri maksimale. Organizim grafiku sistematik për tërheqjen e kontenierëve nga klienti, ashtu si edhe zbatim grafiku fleksibël nëse është e nevojshme.

  • Shërbimet tona kryhen ekskluzivisht nga punonjësit e REISSWOLF, të cilët janë të përkushtuar për sigurinë dhe fshehtësinë e të dhënave.

 

 

 


Informacione të mëtejshme